W szkole funkcjonuje system stypendialny przeznaczony dla uczniów o wybitnych osiągnięciach. Uczeń, którzy uzyskał za rok szkolny co najmniej ocenę bardzo dobrą z każdego przedmiotu oraz ocenę  wzorową z zachowania decyzją Rady Pedagogicznej, przez następny rok (od września do czerwca), otrzymuje stypendium w wysokości 250zł miesięcznie. Sposób przyznawania stypendium szczegółowo opisuje REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-STYPENDIUM.

Finaliści oraz laureaci centralnej olimpiady przedmiotowej otrzymują od  Dyrektora szkoły nagrodę w wysokości 300 zł oraz statuetkę “Primus Academicus”.

Uczniowie szkoły z osiągnięciami artystycznymi (literackimi, plastycznymi, muzycznymi) otrzymują możliwość jednorazowego dofinansowania warsztatów kształcących i rozwijających predyspozycje artystyczne oraz statuetkę “Primus Academicus”

Uczniowie z osiągnięciami sportowymi o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują wyposażenie w sprzęt sportowy stosowny do uprawianej dyscypliny oraz statuetkę “Primus Academicus”.

REGULAMIN
Komisji przyznającej nagrodę – statuetkę

§ 1

1. Nazwa nagrody – PRIMUS ACADEMICUS
2. Nagroda PRIMUS ACADEMICUS przeznaczona jest dla: uczniów o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych, sportowych. Nagroda –statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach:

a)     „NAJMĄDRZEJSZY WŚRÓD MĄDRYCH” – otrzymują laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, uczniowie którzy uzyskali na świadectwie ukończenia Liceum najwyższą średnią, nie mniejszą niż 5.0 oraz prezentują właściwą postawę etyczno – moralną.
b)     „TALENTY” – otrzymuje uczeń uzdolniony artystycznie , tworzący w dziedzinie plastyki, literatury, muzyki z uznaniem na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
c)     ”SPORTOWIEC” – otrzymuje uczeń, za osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

§ 2

1. Nagroda przyznawana jest komisyjnie. KOMISJĘ tworzy:

przedstawicieli Rady Pedagogicznej;
Dyrektor Liceum;
2 przedstawicieli Rady Rodziców;
Przewodniczący Samorządu Szkolnego;

2. KOMISJA wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę
i sekretarza. Przewodniczący kieruje jej pracami a w razie jego nieobecności pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie przebiegu posiedzenia, archiwizacja, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac komisji.
a)     KOMISJA podejmuje decyzje w oparciu o niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych regulaminem komisja podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadą słuszności oraz charakterem nagrody.
b)     KOMISJA podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków KOMISJI. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
c)      Decyzje KOMISJI dotyczące przyznawania nagród są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 3

1. Procedura przyznawania nagrody:
a)     złożenie „wniosku aplikacyjnego” o nagrodę na ręce sekretarza KOMISJI. Wniosek może być sporządzony przez: nauczyciela Liceum, rodzica ucznia Liceum, organizacje i instytucje zajmujące się działalnością kulturalną i sportową. Wnioski należy składać w terminie do 1 maja danego roku szkolnego. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.
b)     Uczniowie zgłoszeni nagrody uzyskują tytuł „ nominowanych” do nagrody statuetki.
c)     spośród uczniów nominowanych do nagrody KOMISJA wybiera jednego ucznia, któremu przyznaje się nagrodę-statuetkę. Posiedzenie KOMISJI zwołane w celu przyznania nagrody powinno odbyć się po klasyfikacji uczniów.
d)     nominowani do nagrody w odpowiednich kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Wręczenia statuetki PRIMUS ACADEMICUS odbywać się będzie w dniu zakończenia roku szkolnego.

§ 4

1. Zmiany w regulaminie przyznawania statuetki PRIMUS ACADEMICUS mogą być dokonywane na wniosek członków KOMISJI, członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, przedstawicieli Samorządu Szkolnego skierowany do KOMISJI.
2. Przez określenie „Liceum” rozumie się „I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach”.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Liceum.

primus-academicus