REGULAMIN REKRUTACJI DO
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM AKADEMICKIEGO
im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
W KIELCACH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Postanowienia ogólne

Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju.
W roku szkolnym 2023/2024  I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny    Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach przeprowadza rekrutację dla  absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Procedura rekrutacji

Rekrutacja odbywa się do 5 dwunastoosobowych  oddziałów, w których realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwanych dalej profilami.  Ilość klas danego profilu uzależniona jest od ilości złożonych deklaracji .

Profile klas:

 1. A) medyczny – z rozszerzoną biologią i chemią
 2. B) prawniczy –  z rozszerzoną historią, WOS  (do wyboru);
 3. C) matematyczny – z rozszerzoną informatyką, fizyką, geografią (do wyboru);
 4. D) NOWOŚĆ – matematyczny z grafiką komputerową
 5. E) NOWOŚĆ – klasa artystyczno-medialna z rozszerzonym polskim,  j. angielskim
 1. Podanie o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie I OLA.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY- do pobrania

PODANIE O PRZYJĘCIE- do pobrania

 1. Do 26.06. 2023r. do godz. 15.00 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają podanie o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej  w Kielcach wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia w sekretariacie szkoły lub przesyłają na adres: I Ogólnokształcące Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach ul. Rzeczna 2, 25-039 Kielce, tel.  41-301-01-13.                                                                                                                                                                                                                                      
 2. Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I:
28 czerwca 2023 r.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach dokonuje wstępnej weryfikacji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Etap II:
  3 lipca 2023 r.

Kandydaci zaproszeni do drugiego etapu przystąpią w dniu 3 lipca o godz. 9:00 do  wewnętrznych testów kompetencji w zależności od deklarowanego profilu kształcenia.  Kandydaci do klasy artystyczno-medialnej po zaliczeniu testów kompetencji muszą wziąć udział w warsztatach artystycznych . O terminie warsztatów zainteresowani zostaną poinformowani  w dniu egzaminu. Zaliczenie warsztatów (w przypadku klasy artystyczno-medialnej) oraz testów jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do dalszej procedury przyjęcia do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach.

 Laureaci i Finaliści
Olimpiad Przedmiotowych są przyjęci bez pisania testów wewnętrznych.

Etap III:

10. 07. 2023 r.

W dniu 10  lipca kandydaci, którzy zaliczyli testy wewnętrzne proszeni są o dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych.   I Ogólnokształcące  Liceum Akademickie  im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach  ustala system punktowy:

 • wynik egzaminu zewnętrznego
  100 – 90%     –     10 pkt
  89 – 80%     –     8 pkt
  79 – 70%     –     6 pkt
  69 – 60%     –     4 pkt
  poniżej 60% –     2 pkt
 • wynik testu wewnętrznego:
  100 – 90%    –      10 pkt
  89 – 80%    –      8 pkt
  79 – 70%    –      6 pkt
  69 – 60%    –      4 pkt
  poniżej 60% –      2 pkt

O przyjęciu kandydata do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji punktów (max 20 pkt.).

 1. Terminy związane z rekrutacją:
  – do 26 czerwca 2023r. – składanie dokumentów rekrutacji – podania i kwestionariusza
  oraz informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia;
  – 3 lipca 2023r. godz.9:00 – testy wewnętrzne;
  – do 10 lipca 2023r. – ogłoszenie listy osób dopuszczonych do III etapu rekrutacji;
  składanie dokumentów w sekretariacie szkoły (oryginał lub potwierdzona kopia): świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych, dwie fotografie (zdjęcia legitymacyjne);

do 10 sierpnia 2023 r. – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole. Potwierdzenia można dokonać telefonicznie w sekretariacie szkoły (41/ 301-01-13).
Brak potwierdzenia może spowodować usunięcie kandydata z listy osób przyjętych i uzupełnienie  z listy rezerwowej.

5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.
6. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości Szkoły.