SPIS TREŚCI/CONTENT

Przedmowa

NAUKI PRZYRODNICZE/NATURAL SCIENCES

Natalia Biernacka

Przebieg cyklu życiowego termitówki indyjskiej (Kaloula pulchra Gray, 1831) w warunkach hodowli terraryjnej./The life cycle of Kaloula pulchra Gray, 1831 in household terrarium conditions.

 

Franciszek Boroń

Wymagania biotopowe w rozmnażaniu wegetatywnym topinamburu (Helianthus tuberosus L.) w warunkach uprawy wazonowe./Biotope requirements in vegetative reproduction of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) in the conditions of pot cultivation.

 

Rafał Boroński

Biologiczne zagrożenie alei parkowych szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem [Cameraria ohridella (Deschka, Dimić, 1986)]_ /Biological threat to park alleys [Cameraria Ohridella (Deschka, Dimić, 1986)]

Działanie preparatów z naturalnymi substancjami aktywnymi na skórę człowieka. /Effect of preparations with natural active substances on human skin 

 

Daria Chwaścińska

Zastosowanie kwasu porostowego izolowanego z złotorostu ściennego (Xantoria parietina) w zwalczaniu grzybni rozłożka czerniejącego (Rhisopus stolonifer) / The use of lichen acid isolated from golden algae (Xanthoria parietina) in the control of black rot mycelium (Rhisopus stolonifer) .

 

Michał Dąbrowski

Mimetyzm liśćca olbrzymiego (Phylium giganteum Hausleithner, 1984) jako wyraz adaptacji do warunków otoczenia Giant leaf mimetism (Phyllium giganteum) /Giant leaf mimetism (Phyllium giganteum) Hausleitner, 1984) as an expression of adaptation to environmental conditions .

 

Katarzyna Dziubeła

Behawior płciowy samców bojownika syjamskiego (Betta splendens) w hodowli akwariowej/Sexual behavior of male Siamese fighting fish (Betta splendens) in aquarium breeding.

 

Gabriela Góralska

Wpływ częstości podawania pokarmu na procesy defekacji królika karzełka Teddy (karzełek perski pluszowy)/ Influence of the frequency of feeding on the defecation processes of the teddy dwarf rabbit (plush Persian dwarf) .

 

Zuzanna Głuszek

Ocena tempa wzrosu ptasznika czerwonokolanowego (Brachypelma hamorii [Cambridge, 1897]) na podstawie częstości linienia // Assessment of the growth rate of the red-legged bird (Brachypelma hamorii [Cambridge, 1897])) based on the moulting frequency.

 

Zuzanna Głuszek

Bioutylizacja odpadów medycznych z wykorzystaniem kompostowca różowego (Eisenia fetida)/ czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Red hybryd of California). /Bio-utilization of medical waste with the use of pink compost (Eisenia fetida)/Red hybrid of California .

 

Maja Jakubczyk

Tempo rozkładu tkanek zwierzęcych w liściach pułapkowych dzbanecznika (Nepenthes L.)/The rate of decomposition of animal tissues in the pitcher plant (Nepenthes L.) .

 

Maciej Lesiak

Endopasożytnictwo w larwach bielinka kapustnika (Pieris brassicae) jako biologiczna metoda ochrony roślin./ Endoparasitism in the larvae of the cabbage butterfly (Pieris brassicae) as a biological method of plant protection .

 

Patrycja Łach, Michał Kucia

Klęska ekologiczna czy rozwój gospodarczy – wyrobiska poprzemysłowe w województwie świętokrzyskim, propozycje zagospodarowania. /Ecological disaster or economic development – post-industrial workings in the Świętokrzyskie voivodship, development proposals .

 

Andrzej Markiton

Biodegradacja osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem dżdżownicy kalifornijskiej (Eisenia fetida) /Biodegradation of sewage sludge from a home sewage treatment plant using the California earthworm (Eisenia fetida) .

 

Kamila Paździerz

Aktywność dobowa stadiów rozwojowych motyli nocnych na przykładzie samii(Samia cynthia ssp. ricini)/Diel activity of the annulets’ development stages on the example of the samia (Samia cynthia ssp. ricini) .

 

Aleksandra Piłat

Funkcje detoksykacyjne wątroby zwierzęcej na podstawie reakcji katalaz zwartych

w hepatocytach bydlęcych./Detoxification functions of animal liver based on the reaction of catalases contained

in bovine hepatocytes .

 

Konrad Przepióra

Uprawa, wartości odżywcze i zdrowotne twardnika japońskiego/twardziaka jadalnego, shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler)/ Growing and nutritional and health benefits of Japanese hardwood/curd cheese, shiitake

(Lentinula edodes (Berk.) Pegler) .

 

 

Michalina Ryńska

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zmiany makroskopowe w listkach gametofitu

biowskaźnika rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi (Brid) Mitt.)/ Influence of air pollution on macroscopic changes in the gametophyte leaflets of the sea buckthorn bioindicator (Pleurozium schreberi (Brid) Mitt.) .

 

 

Zuzanna Smorąg

Uwarunkowania behawioralne w procesie udomawiania szynszyli małych (Chinchilla lanigera) /Behavioral determinants in the process of domesticating small chinchillas (Chinchilla lanigera) .

 

 

Zuzanna Smorąg

Aktywny pobór białek zwierzęcych przez liście pułapkowe rosiczki (Drosera) /Active uptake of animal proteins by sundew (Drosera) trap leaves .

 

 

Mateusz Wierzbicki

Wpływ procesu linienia na dynamikę wzrostu gadów na przykładzie kameleona jemeńskiego (Chamaeleo calyptratus), legwana zielonego (Iguana iguana) i bazyliszka płatkogłowego (Basiliscus americanus) /Influence of the moulting process on the growth dynamics of reptiles on the example of a leopard chameleon (Furcifer pardalis), green iguana (Iguana iguana) and petal-headed basilisk (Basiliscus americanus) .

 

Nikola Wójcik

Wpływ ekstraktu z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) na ilość usuwanych koprolitów przez dżdżownicę kalifornijską (Eisenia fetida)/ The impact of extract of Hypericum perforatum on the quantity of disposed coprolites by the Californian earthworms (Eisenia fetida) .

 

 

Julia Zatorska

Uprawa i wykorzystanie przemysłowe papirusa egipskiego (cibora papirusowa Cyperus papyrus) /Cultivation and industrial use of Egyptian papyrus (Cyperus papyrus papyrus) .

 

 

Julia Zielińska

Skuteczność termiczna pokrycia ciała ptaków i ssaków w zachowaniu homojotermii / Thermal efficiency of covering the body of birds and mammals in maintaining

homoyothermia .

 

NAUKI HUMANISTYCZNE/HUMANITIES

Kacper Olchawa

Społeczeństwo Wandei wobec Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Vendée Society towards the Great French Revolution .

 

Mateusz Salwa

Aleksander Macedoński- wielki zdobywca czy grabarz bliskiego wschodu?

A brillant leader and politician or a power-hungry adventurer? The profile of Macedonian Aleksander and the assessment of his in the history of the ancient word.

 

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE/ FIGURES AND PHOTOS IN COLOUR.