SPIS TREŚCI/CONTENTS

Przedmowa

 

NAUKI PRZYRODNICZE/NATURAL SCIENCES

 

Natalia Biernacka- Relacje międzypłciowe i ich wpływ na kanibalizm modliszki gwinejskiej (Sphodromantis Gastrica) i modliszki zielonej (Sphodromantis Viridis)/Gender relationship and their influence on cannibalism Sphodromantis Gastrica and Sphodromantis Viridis.

 

Rafał Boroński-Cechy barwne pielęgnicowatych (Cichlidae) z Jeziora Malawi z krzyżówek hodowli akwariowej jako przykład zmienności genetycznej./Color features of care (Cichlidae) of Malawi Lake from aquarius culture crosses as an example of genetic variety.

 

Rafał Boroński-Wpływ obecności chlorku sodu i detergentów w wodzie na przyrost biomasy moczarki kanadyjskiej (Elodea Candensis Michx)/Influence of the presence of sodium chloride and detergents in water on the increase of Canadian Urban biomass (Elodea Candensis Michx.)

 

Daria Chwaścińska-Metody izolowania DNA z owoców kiwi (Actinidia Deliciosa) i winorośli (Vitis L.) w warunkach labolatorium szkolnego naczyniowych/Methods of isolating DNA from Actinidia Deliciosa and Vitis L. fruit in the school laboratory conditions.

 

Zuzanna Głuszek-Bioremediacja gleb zanieczyszczonych benzyną z wykorzystaniem czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Red Hybryd of California/Eisenia/ Bioremediation of soils contaminated with petrol using Red Californian Hybrid (Red Hybryd of California/Eisenia Fetida).

 

Zuzanna Głuszek-Mimetzym jako przejaw przystosowania obronnego straszyków (Phasmatodea) w zmieniających się warunkach środowiska na przykładzie straszyków australijskich (Extatosoma Tiaratum)/Mimethism as a symptom of the defensive adaptation of Phasmatodea in changing environmental conditions on the example of Australian Strashes (Extatosoma Tiaratum).

 

Zuzanna Głuszek, Piotr Kuc, Albert Kłys-Biodegradacja HDPE z wykorzystaniem enzymów przewodu pokarmowego Red Hybryd of California (Eisenia Fetida) pod osłoną drilodefensyn./The Biodegradation of HDPE using digestive enzymes Red Hybryd of California (Eisenia Fetida)

under the protection of drilodefensins mammals .

 

Gabriela Góralska-Wpływ fitoncydów czosnku (Allium L.) na rozwój grzybni rozłożka czerniejącego ( Rhizopus Stolonifer (Ehrenb) Vuill.)/Influence of garlic phytoncides (Allium L.) on the development of blacking distance myceliumm (Rhizopus Stolonifer (Ehrenb.) Vuill.).

 

Wiktoria Jakubczyk-Wpływ alkaloidów izolowanych z liści herbaty chińskiej ( Camellia Sinensis) na rozwój siewek sałaty (Lactuca Sativa L.)/Influence of alkaloids isolated from the leaf of Chinese tea (Camellia Sinensis) on the development of lettuce seeds (Lactuca Sativa L.)

 

Nadia Kuc-Wpływ czynników środowiskowych na tempo rozmnażania szarańczy wędrownej (Locusta Migratoria)/Influence of enviromental factors on breeding rate of migratory locust (Locusta Migratoria).

 

Maciej Lesiak-Warunki przebiegu cyklu rozwojowego i preferencje pokarmowe afrykańskiego ślimaka olbrzymiego ( Alchatina Reticulata)/Conditions of the course of the development cycle of the African gastropoda (Achatina Reticulata).

 

Aleksandra Piłat-Wydajność metaboliczna nerek i wpływ ich wielkości na ilość wydalanego moczu ostatecznego na przykładzie bydła domowego i trzody chlewnej./Kidney performance and the influence of their size on the quantity of definitive urine expended

by the example of domestic cattle and swine.

 

Zuzanna Smorąg-Cechy budowy kręgów kręgosłupa ptaków przystosowujące do lotu na przykładzie ptaków nielatających/drobiu./Features of building spine birds spaces adapting to flight on the example of non-flying birds/poultry.

 

Julia Zielińska-Wpływ tujonu ekstahowanego z pędów żywotnika zachodniego ( Thuja Occidentalis L.) na rozwój pleśni rozwijających się na pomidorach./Influence of tuzon extracted from west cheese (Thuja Occidentalis L.) shoots on the development

of mycelium growing on tomatoes.

 

NAUKI ŚCISŁE/EXACT SCIENCES

 

Piotr Garnuszewski-Wpływ podłoża na Ph i konduktywność wody Jeziorka Szmaragdowego w rezerwacie geologicznym Kadzielnia, Ślichowice i Wietrznia./Influence of substrate on the Ph and conductivity of water of Emerald Lakes in the Kadzielnia, Ślichowice and Wietrznia geological reserve.

 

Patrycja Łach-Ocena zanieczyszczenia powietrza pyłami pochodzącymi z eksploatacji surowców skalnych w Gminie Łagów, województwo świętokrzyskie./Assessment of air pollution by dust from exploitation of rock materials in the Commune

of Łagów, Świętokrzyskie Voivodeship.

 

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE/FIGURES AND PHOTOS IN COLOUR