SPIS TREŚCI/CONTENTS:

PRZEDMOWA

NAUKI PRZYRODNICZE

Remigiusz BiegaczWPŁYW STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA NA INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY MOCZARKI KANADYJSKIEJ (ELODEA CANADENSIS MICHX) NA PODSTAWIE TEMPA PRZYROSTU BIOMASY/INFLUENCE OF CARBON DIOXIDE CONCENTRATION ON THE INTENSITYOF PHOTOSYNTHESIS OF CANADIAN UREA (ELODEA CANADENSIS MICHX) BASED ON THE RATE OF BIOMASS GROWTH

Maria BłaszczakWPŁYW DETERGENTÓW STOSOWANYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA ROZWÓJ GRZYBNI ROZŁOŻKA CZERNIEJĄCEGO (RHIZOPUS STOLONIFER (EHRENB.) VUILL.) / HOUSEHOLD DETERGENT HAS IMPACT ON GROWTH OF BREAD MOLD MYCELIUM (RHIZOPUS STOLONIFER (EHRENB.) VUILL.)

Kamila Chwaścińska, Michał WiąckiewiczWPŁYW ŚWIATŁA NA ROZWÓJ GRZYBNI WEGETATYWNEJ I ROZRODCZEJ BOCZNIAKA OSTRYGOWATEGO (PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.) P. KUMM) / THE INFLUENCE OF LIGHT ON THE DEVELOPMENT OF OYSTER MUSHROOM’S VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE MYCELIUM

Natalia Góralska UPRAWA GRZYBÓW KAPELUSZOWYCH W WARUNKACH OGRODU PRZYDOMOWEGO I WPŁYW MIKORYZY NA ROZWÓJ ROŚLIN NACZYNIOWYCH / THE CULTIVATION OF HAT MUSHROOMS IN THE CONDITIONSOF THE HOME GARDEN AND THE EFFECT OF MYCORRHIZIAON THE DEVELOPMENT OF VASCULAR PLANTS

Michał Gryc WPŁYW NATĘŻENIA ŚWIATŁA NA ILOŚĆ I SKŁAD GATUNKOWY ENTOMOFAUNY O NOCNEJ AKTYWNOŚCI DOBOWEJ / EFFECT OF LIGHT INTENSITY ON THE AMOUNT AND SPECIES COMPOSITION OF ENTOMOPHOFAUNA WITH NIGHT-TIME DAILY ACTIVITY

Katarzyna KarasińskaWPŁYW RODZAJU POBIERANEGO POKARMU NA WZROST I ROZWÓJ LARWY SALAMANDRY MEKSYKAŃSKIEJ AMBYSTOMA (AMBYSTOMA) MEXICANUM TIHEN, 1958 / THE EFFECT OF FEEDING FOOD ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF MEXICAN SALAMANDER LARVAE AMBYSTOMA (AMBYSTOMA) MEXICANUM TIHEN, 1958

Nadia Kuc, Michał KuciaWPŁYW WIELKOŚCI CIAŁA NA OBJĘTOŚĆ PRZEDSIONKÓW I KOMÓR U PTAKÓW I SSAKÓW / THE INFLUENCE OF BODY SIZE ON THE VOLUME OF ATRIA AND CHAMBERS IN BIRDS AND MAMMALS

Anna KudryckaPREFERENCJE POKARMOWE ŚLIMAKÓW SKORUPOWYCH I BEZSKORUPOWYCH NA PRZYKŁADZIE ŚLIMAKA WINNICZKA (HELIX POMANTIA) , ŚLINIAKA LUZYTAŃSKIEGO (ARION LUSITANICUS) I POMROWA CZARNIAWEGO (LIMAX CINEREONIGER) / NUTRITIONAL PREFERENCES OF SNAILS SHELLS AND WITHOUT SHELLS
ON THE EXAMPLE OF HELIX POMANTIA, ARION LUSITANICUS AND LIMAX CINEREONIGER

Kaja KulińskaPRZEBIEG ETAPÓW CYKLU ROZWOJOWEGO OWADÓW Z PRZEOBRAŻENIEM NIEZUPEŁNYM NA PODSTAWIE ŚWIERSZCZA DOMOWEGO (ACHETA DOMESTICA FABRICIUS, 1787) / THE COURSE OF THE INSECT DEVELOPMENT CYCLE WITH AN INCOMPLETE TRANSFORMATION BASED ON THE HOUSE CRICKET (ACHETA DOMESTICA FABRICIUS, 1787)

Diana LesiakETOLOGIA I ASPEKTY PRZYSTOSOWAWCZE NA PODSTAWIE OBSERWACJI MYSZOSKOCZKÓW HODOWANYCH W WARUNKACH DOMOWYCH NA PRZYKŁADZIE SUWAKA MONGOLSKIEGO (MERIONES UNGUICULATUS MILNE-EDWARDS, 1867) / ETHOLOGY AND PREPARATORY ASPECTS BASED ON THE OBSERVATION OF GERBILS GROWTH AT HOME AND EXAMPLE OF MONGOLIAN GERBIL (MERIONES UNGUICULATUS MILNE-EDWARDS, 1867)

Patrycja ŁachROZMNAŻANIE WEGETATYWNE BANANOWCÓW (ŁAC. MUSA) W WARUNKACH KLIMATU UMIARKOWANEGO / VEGETATIVE PROPAGATION OF BANANAS (LAT. MUSA) UNDER TEMPERATE CLIMATE CONDITIONS

Aleksandra MałopolskaWPŁYW RODZAJU SPOŻYWANEGO POKARMU NA PH MOCZU OSTATECZNEGO NA PRZYKŁADZIE KOTA BRYTYJSKIEGO KRÓTKOWŁOSEGO (FELIS CATUS) I KRÓLIKA SZYNSZYLOWEGO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS F. DOMESTICUS) / INFLUENCE OF THE TYPE OF FOOD CONSUMED ON THE PH OF THE FINAL URINE ON THE EXAMPLE OF BRITISH SHORTHAIR (FELIS CATUS) AND CHINCHILLA RABBIT (ORYCTOLAGUS CUNICULUS F. DOMESTICUS)

Wiktoria NowakZALEŻNOŚĆ POWIERZCHNI WYMIANY GAZOWEJ ZWIERZĄT OD MASY CIAŁA NA PRZYKŁADZIE BYDŁA DOMOWEGO (BOS TAURUS) / DEPENDENCE OF THE GAS EXCHANGE SURFACE OF ANIMALS FROM BODY WEIGHT ON AN EXAMPLE OF DOMESTIC CATTLE (BOS TAURUS)

Aleksandra PiłatOCENA WIEKU RYBY NA PODSTAWIE PRZYROSTU ŁUSEK NA PRZYKŁADZIE KARPIA PEŁNOŁUSKIEGO (CYPRINUS CARPIO) / ASSESSMENT OF THE FISH AGE ON THE EXAMPLE OF CARP (CYPRINUS CARPIO) ON THE BASIS OF HUSK INCREMENT BANDS

Milena Ryk – AKTYWNOŚĆ DOBOWA AKSOLOTLA, LARWY SALAMANDRY MEKSYKAŃSKIEJ AMBYSTOMA (AMBYSTOMA) MEXICANUM TIHEN, 1958 / DAILY ACTIVITY OF THE AXOLOTL, LARVA OF THE MEXICAN SALAMANDER AMBYSTOMA (AMBYSTOMA) MEXICANUM TIHEN, 1958

NAUKI HUMANISTYCZNE

Kamil GosGENEZA I ZNACZENIE MIAST W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE / GENESIS AND IMPORTANCE OF CITIES IN MEDIEVAL EUROPE

Mikołaj KręciszROKOSZE I KONFEDERACJE W RZECZYPOSPOLITEJ – MIĘDZY DEMOKRACJĄ A ANARCHIĄ / REBELLIONS AND CONFEDERATIONS IN COMMONWEALTH – BETWEEN DEMOCRACY AND ANARCHY

Klaudiusz RuchomskiPAŃSTWO RZYMSKIE – OD PAŃSTWA-MIASTA DO UNIWERSALNEGO IMPERIUM / THE STATE OF ROME – FROM THE CITY-STATE TO THE UNIVERSAL EMPIRE

NAUKI ŚCISŁE

Ewa GołąbekBADANIE WPŁYWU POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI CIAŁA NA TEMPO UTRATY CIEPŁA / RESEARCHING INFLUENCE OF BODY SURFACE AREA AND VOLUME ON PACE OF HEAT LOSS

Albert KłysKATASTROFA ELEKTROWNI ATOMOWEJ FUKUSHIMA / FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANT DISASTER