SPIS TREŚCI

Przedmowa

NAUKI BIOLOGICZNE

Aleksandra Dziopa Intensywność procesu transpiracji u roślin jednoliściennych (Monocotyledonae) i dwuliściennych (Dicotyledonae) na przykładzie cebuli zwyczajnej(Allium cepa L.) i fasoli zwyczajnej(Phaseolus vulgaris L.)
The intensity of the transpiration process in monocots (Monocotyledonae) and dicots (Dicotyledonae)on the example of onion (Allium cepa L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.)

Anna Głuszek Zagrożenia alei parkowych szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem ( Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIĆ, 1986)
Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIĆ, 1986 of danger park alley

Natalia Góralska Rozwój grzybni pleśniaka białego ( Mucor mucedo) Fresen na pieczywie sklepowym i z wypieku własnego
The development of Mucor mucedo Fresen on shop bread and homemade bread.

Jakub Kołomański Wpływ dżdżownicy ziemnej (Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758) na strukturę fizyczną i chemiczną gleby
Influence of the soil hours (Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758) on the physical and chemical structure of soil

Hanna Kulińska Badanie zjawiska ektohydryczności mszaków na przykładzie rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.)
Analysis of the phenomenon of imbibition of bryophytes on the example of Pleurozium shreberi (Brid.) Mitt.

Kucharczyk Gabriela, Krzysztofek Wiktoria Środowisko przyrodnicze jako wartość ważna w rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa
The natural environment as a value important in the development of the environmental awareness of the society

Grzegorz Kuropatwa Izolowanie wtórnych metabolitów porostowych z plechy pustułki pęcherzykowatej Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Isolation of secondary metabolites from thallus of Hypogymnia physodes

Katarzyna Tatar Wzrost i rozwój paprotki zwyczajnej(Polypodium vulgare L.) na pożywce Knoppa
Growth and development of wall fern (Polypodium vulgare) on Knopp’s plant food

Cezary Wegenko Wpływ kwasów porostowych ekstrahowanych z plech złotorostu ściennego (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) na rozwój bakterii nazębnych.
The influence of lichen secondary metabolites extracted from the Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) thallus on the development of oral cavity bacteria.

NAUKI HUMANISTYCZNE

Kamil Gos Ekspansja i znaczenie Szwecji w dziejach Europy od XVI do XVIII wieku.
Expansion and significance of Sweden in the history of Europe from 16th to 18th century.

Marika Anna Kawalec Jeden człowiek, wiele żyć
One man, many live

Mikołaj Kręcisz Wielka Emigracja. Przywódcy, koncepcje, działania
The Great Emigration. Leaders, ideas, actions.

NAUKI ŚCISŁE

Grzegorz Bujak, Cezary Wegenko, Jakub Kołomański Wpływ wybranych odczynników chemicznych na stan równowagi w wodnych roztworach soli hydrolizujących

The influence of selected chemical reagents on the equilibrium state in aqueous solutions of hydrolysing salts