SPIS TREŚCI/CONTENTS:

Przedmowa

Grzegorz Bujak Tempo rozwoju cyst, stadiów larwalnych i dorosłych przekopnicy właściwej [Triops cancriformis (Bosc, 1801)] w warunkach hodowli laboratoryjnej
The pace of cyst, larval stages and adult tadpole shrimp development [Triops cancriformis (Bosc, 1801)] in laboratory breeding conditions

Natalia Chmielewska Inwentaryzacja stanowisk barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) i sumaka odurzającego (Rhus typhina L.) w Kielcach Inventory of Sosnowsky’s Hogweed (Heracleums sosnowskyi Manden) and staghorn sumac (Rhus typhina L.)

Dominika Magiera Rozwój grzybni grzybów podstawkowych (Basidiomycota R.T. Moore) w warunkach naturalnych i hodowli laboratoryjnej Growth of Basidiomycete Mycelium (Basidiomycota R.T. Moore) in natural habitat and laboratory conditions

Maciej Małopolski Rozwój populacji kompostowca różowego ((Eisenia fetida sav.), Red hybryd of California) na glebach zanieczyszczonych odciekami komunalnymi Growth of redwarms population ((Eisenia fetida sav.), Red hybryd of California) on soils polluted by leachates from municipal solid waste landflls

Agata Michnowska Rola malakofauny w ocenie czystości wody zbiornika w Suchedniowie na podstawie rozdętki zaostrzonej [Physella acuta (Draparnaud, 1805)] The role of the malacofauna for assessing water clarity of the Suchedniów reservoir on the basis of the acute bladder snail [Physella acuta (Draparnaud, 1805)]

Karolina Molenda Dynamika liczebności populacji skoczogonków (Collembola Lubbock 1870) w zróżnicowanych typach podłoża Dynamics in the size of the population of springtails (Collembola Lubbock 1870) in diversifed types of media

Aleksandra Maria Piotrowska Wpływ promieniowania UV na kiełkowanie i wzrost siewek rzodkiewki (Raphanus sativus var. sativus) The effect of ultraviolet radiation on the germination and growth of radish seedling (Raphanus sativus var. sativus)

Aleksandra Sobaś Cykloza wodniczek pantofelka (Paramecium caudatum) w zróżnicowanych warunkach hipertoniczności środowiska Cyclosis of vacuoles of paramecium (Paramecium caudatum) in various hipertonic conditions wód

 

STRESZCZENIA/ABSTRACTS:

Kacper Ambroży Wpływ wermikompostu i kompostu tradycyjnego na rozwój mikropedofauny na wybranych przykładach Influence of vermicompost and traditional compost on the development of mikropedofauna in some examples

Jakub Dziarmaga Reakcje pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na sezonowe opryski pestycydami Reactions honey bee (Apis mellifera L.) to seasonal spraying pesticides przyrody

Jakub Stępień Charakterystyka populacji jaszczurki zwinki [Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)] w rezerwacie Kadzielnia w Kielcach w warunkach antropopresji Characteristic of Lacerta agilis L. population in the Kadzielnia reserve in Kielce under the impact of antropogenic

 

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE/ FIGURES AND PHOTOS IN COLOUR