Utrzymywanie kontaktów międzyludzkich, akceptacja odmiennych od naszych sposobów zachowań wymaga od nas samych dużej dozy tolerancji. Używanie wobec innych osób słów, wyrażeń bądź sformułowań zawierających realne zagrożenie to czyny niegodne tych, od których wymagamy kultury bycia. Zachowania takie są naganne, ale przede wszystkim z mocy prawa karalne.

O tym wszystkim mówił młodzieży I OLA pan mecenas Grzegorz Kaleta na spotkaniu, które odbyło się w dniu 5.03.2019 r. Zrozumieliśmy co znaczy „mowa nienawiści” i jakie są jej skutki.