Serdecznie zapraszamy uczniów zainteresowanych biologią na konkurs BIOLA-OLA. Celem dwuetapowych eliminacji jest wykształcenie umiejętności projektowania, przeprowadzania przyrodniczych badań laboratoryjnych i obserwacji terenowych. Konkurs wzbogaca ścieżkę rozwoju ucznia z zakresu nauk przyrodniczych, biologii i ekologii. Uczy systematyczności, rzetelności i estetyki w planowaniu pracy. Toruje drogę do kariery i edukacji na poziomie akademickim.

Zapoznaj się z REGULAMINEM KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych.

Celem konkursu jest wykształcenie umiejętności projektowania, przeprowadzania przyrodniczych badań laboratoryjnych i obserwacji terenowych przez uczniów.

Założone efekty dydaktyczne to wypracowanie w osobowości ucznia szkoły gimnazjalnej i ósmej klasy szkoły podstawowej odpowiedzialności, systematyczności, rzetelności oraz zainteresowań zagadnieniami przyrodniczymi z zachowaniem szacunku dla otaczającej rzeczywistości przyrodniczej.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – szkolny

II etap – wojewódzki

Warunki przebiegu etapu szkolnego:

I etap

Nauczyciel:

 1. Zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu
 2. Wskazuje możliwości prowadzenia badań i obserwacji w szkolnej pracowni biologicznej
 1. udostępnia zaplecze techniczne,
 2. zapoznaje z technikami pracowni mikroskopowania,
 3. zapoznaje z przeznaczeniem szkła laboratoryjnego,
 4. wskazuje techniki multimedialne wykorzystywane do opracowania wyników badań.

Uczniowie zgłaszają projekty badawcze nauczycielowi, w których uwzględniają:

 1. gatunek badanego organizmu,
 2. czas realizacji projektu,
 3. cel prowadzonych obserwacji,
 4. sposób dokumentowania wyników.

Nauczyciel ocenia przedłożone projekty i zatwierdza ich realizację.

Uczniowie wdrażają projekty.

Nauczyciel ocenia przebieg doświadczeń zgodnie z zapisem w karcie sporządzonej dla każdego ucznia oddzielnie wg wzoru, stosując skalę punktową 1-5.

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA OCENA PRZEBIEGU DOŚWIADCZEŃ PKT
Oryginalność pomysłu
Dobór biologicznego materiału badawczego
KLASA RAZEM

 

Z każdej szkoły wytypowanych zostaje dwóch uczniów z punktacją 8-10 pkt.

Warunki przebiegu etapu wojewódzkiego:

 II etap

Opracowanie wyników w postaci prezentacji multimedialnej w programie Power Point.

 1. Skompletowane, skatalogowane informacje należy przygotować w postaci elektronicznej (tekst w plikach WORD, fotografie w plikach PDF).
 2. Złożenie prezentacji z przebiegu doświadczenia na płycie CD do organizatora konkursu
  w terminie do 19.04.2019 r.

Co powinna zawierać prezentacja multimedialna:

 1. na stronie tytułowej: temat pracy, imię i nazwisko ucznia, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, e-mail,
 2. wprowadzenie do podjętego problemu badawczego (nie więcej niż 800 znaków ze spacjami),
 3. charakterystykę obiektu badań (nie więcej niż 800 znaków ze spacjami),
 4. metodyka badań (zastosowane w doświadczeniu metody badawcze i wykorzystywany podczas eksperymentu/doświadczenia sprzęt laboratoryjny),
 5. cel badań (określenie problemu badawczego),
 6. opracowanie wyników (interpretacja uzyskanych danych udokumentowana wynikami zestawionymi tabelarycznie, za pomocą wykresów, lub/i dokumentacji fotograficznej),
 7. wnioski wynikające z przebiegu eksperymentu,
 8. wykaz literatury wykorzystanej do napisania pracy.

Ocena pracy przez komisję konkursową odbywa się w ciągu 2 tygodni od końcowego terminu nadsyłania prac.

 

Prace należy kierować do na adres:

 

I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach,

 1. Rzeczna 2, 25-039 Kielce

 Prace można również składać osobiście w Sekretariacie szkoły.

 O co walczymy:

 • Kształcimy umiejętności badacza przyrody.
 • Zdobywamy nagrody.

I miejsceElektroniczna stacja pogody,  zwolnienie z wewnętrznego egzaminu do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach, dyplom.

II miejsce – pamiątkowa statuetka i zwolnienie z wewnętrznego egzaminu
do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach, dyplom.

III miejsce – książka przyrodnicza i zwolnienie z wewnętrznego egzaminu;
do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach, dyplom.

 • Listy gratulacyjne dla wyróżnionych uczestników konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień obędzie się w kwietniu 2019 r. O terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie I  Ogólnokształcące Liceum  Akademickie im. Janiny Kossakowskiej – Dębickiej w Kielcach, ul. Rzeczna 2.

Zapraszamy do udziału w konkursie.