REGULAMIN REKRUTACJI DO
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM AKADEMICKIEGO
im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
W KIELCACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postanowienia ogólne

1. Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju.
2. Do trzyletniego I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny KossakowskiejDębickiej w Kielcach są przyjmowani uczniowie po ukończeniu gimnazjum w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego.
3. Szkoła ogłasza zasady postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Szkoły do 31 stycznia każdego roku.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja odbywa się do 3 oddziałów, w których realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym, zwane dalej profilami:

A) matematycznym z rozszerzoną informatyką, fizyką, geografią (do wyboru);

B) medycznym;

C) prawniczym z rozszerzoną historią, WOS (do wyboru);

2. ,,Podanie” o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach wraz z “Kwestionariuszem osobowym ucznia” należy pobrać ze strony internetowej Szkoły lub w sekretariacie I OLA.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają ,,Podanie” o przyjęcie do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach wraz z “Kwestionariuszem osobowym ucznia” w sekretariacie Szkoły
lub przesyłają na adres:

I Ogólnokształcące Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
w Kielcach ul. Rzeczna 2, 25-039 Kielce

do dnia 6 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00, tel. 41 301-01-13).

4. Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I:
6 czerwca – 8 czerwca 2018 r.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach dokonuje wstępnej
weryfikacji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Etap II:
20 czerwca 2018 r.

Kandydaci zaproszeni do drugiego etapu postępowania będą w dniu 20 czerwca o godz. 14:00 pisać wewnętrzne testy w zależności od deklarowanego profilu kształcenia. Zaliczenie testów jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do dalszej procedury przyjęcia do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach.
Komisja ustala podział punktów dla testów poszczególnych profili oraz próg zaliczeniowy.

Zwolnieni z testów wewnętrznych są Laureaci i Finaliści
Olimpiad Przedmiotowych

Etap III:

Komisja Rekrutacyjna analizuje osiągnięcia kandydatów obejmujące m.in. wyniki egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE w klasie trzeciej gimnazjum, aktywność i uzyskane rezultaty w konkursach przedmiotowych oraz wyniki testów przeprowadzonych
w I Ogólnokształcącym Liceum Akademickim im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach oraz ustala system punktowy:

 • wynik egzaminu gimnazjalnego:
  o 100 – 90% – 10 pkt
  o 89 – 80% – 8 pkt
  o 79 – 70% – 6 pkt
  o 69 – 60% – 4 pkt
  o poniżej 60% – 2 pkt
 • wynik testu wewnętrznego:
  o 100 – 90% – 10 pkt
  o 89 – 80% – 8 pkt
  o 79 – 70% – 6 pkt
  o 69 – 60% – 4 pkt
  o poniżej 60% – 2 pkt

O przyjęciu kandydata do I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach decyduje suma uzyskanych podczas rekrutacji punktów (max 20 pkt.).
5. Terminy związane z rekrutacją:
– do 6 czerwca 2018 r. – składanie dokumentów rekrutacji – podania i kwestionariusza
oraz informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia;
– 20 czerwca 2018 r. godz. 14:00 – testy wewnętrzne;
– 20 czerwca 2018 r. – ogłoszenie listy osób dopuszczonych do etapu III rekrutacji;
– 22 – 29 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00) – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły (oryginał lub potwierdzona kopia): świadectwo ukończenia gimnazjum,
zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, dwie fotografie (zdjęcia legitymacyjne);
do 6 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole.

Potwierdzenia można dokonać telefonicznie w sekretariacie szkoły (41 301-01-13).
Brak potwierdzenia może spowodować usunięcie kandydata z listy osób przyjętych i uzupełnienie listy o osoby z listy rezerwowej.
6. Nabór zostanie przeprowadzony do trzech oddziałów, których liczebność ustala się na poziomie do 12 osób. W przypadku, gdy liczba laureatów przekroczy planowany limit miejsc, o przyjęciu laureata do szkoły decyduje punktacja uzyskana w procedurze rekrutacji.
7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.
8. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości Szkoły.

 

 

Podanie

Kwestionariusz osobowy